Vnitřní řád

logo text vlevo bílá

Vnitřní řád školní družiny

platný a účinný od 1. 9. 2023

 

Úvodní ustanovení

 • Vnitřní řád školní družiny pro školské zařízení školní družina, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav, je vydán ve smyslu ustanovení § 30 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 • V textu je použito generické femininum – osobami uvedenými v rodu ženském (např. vychovatelka) jsou míněny i osoby rodu mužského (vychovatel).
 • Označením „žáci“ jsou míněni žáci, žákyně a děti z přípravné třídy navštěvující školní družinu.

Poslání školní družiny – zájmové vzdělávání

 • Školní družina (dále ŠD) tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním družiny je zájmové vzdělávání, které se zabývá aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti, kompenzuje jednostrannou zátěž ze školy, zajišťuje duševní hygienu, má funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační a regenerační), sociální a preventivní, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňuje sociální vztahy, podporuje žáky ve smysluplném trávení volného času. 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní družině

 • Podrobnosti k právům žáků:
 • právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu v ŠD a činnosti ŠD;
 • právo seznamovat se s aktivitami ŠD, zúčastňovat se činností ŠD a podílet se na jejich přípravě;
 • právo podílet se na hodnocení své činnosti;
 • právo na vzdělávání a svobodu myšlení, shromažďování, náboženství;
 • právo sdělit svůj názor přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti;
 • právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy, před tělesným a duševním násilím, urážkami a zneužíváním;
 • právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví;
 • právo na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek;
 • právo požádat o pomoc vychovatelku při řešení problémů v ŠD.
 • Podrobnosti k povinnostem žáků:
 • řádně docházet do ŠD;
 • dodržovat Vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni vychovatelkou;
 • důsledně plnit pokyny vychovatelek, bez jejichž vědomí nesmí opustit prostor ŠD;
 • plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy, Školním řádem, Vnitřním řádem školní družiny, řády odborných učeben a ostatních prostor školy;
 • respektovat práva všech účastníků ŠD;
 • chránit zdraví své i zdraví spolužáků – žákům nejsou dovoleny činnosti, které jsou zdraví škodlivé 
 • nenosit do ŠD předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit jejich zdraví a bezpečnost jiných osob;
 • nepořizovat jakékoliv nahrávky (video, audio, foto) svých spolužáků či pracovníků školy;
 • s ohledem na plánované činnosti chodit do ŠD vhodně oblečen, čistě upraven;
 • hlásit vychovatelce bez zbytečného odkladu jakékoliv poranění svoje či spolužáka, případně vznik škody;
 • při odchodu z družiny zanechat po sobě pořádek a řádně se rozloučit s vychovatelkou předem dohodnutým gestem (podáním ruky, ťuknutí loktem apod.);
 • zacházet s vybavením ŠD šetrně, udržovat prostor v ŠD v čistotě a pořádku, chránit majetek ŠD před poškozením, neodnášet si ho domů.
 • Podrobnosti k právům a povinnostem zákonných zástupců:
 • právo na informace o chování svého dítěte v ŠD, informace o činnostech a akcích ŠD;
 • právo vznášet podněty a připomínky k činnosti ŠD;
 • povinnost seznámit se s Vnitřním řádem ŠD a respektovat jej;
 • povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisový lístek a písemně ohlásit veškeré změny v údajích;
 • dbát na pravidelnou docházku svého dítěte do ŠD, každou nepřítomnost či jinou odchylku, než je uvedeno v zápisovém lístku sdělit vždy včas písemnou formou, nejlépe formulářem Uvolňovací list žáka ze školní družiny;
 • nevstupovat z hygienických a bezpečnostních důvodůdo výchovných prostor školy během provozu ŠD, v nezbytně nutném případě je každý příchozí návštěvník povinen se ohlásit na recepci, kde sdělí své jméno a účel návštěvy;
 • informovat vedoucí vychovatelkupříslušného oddělení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání ŠD.

Přihlašování a odhlašování žáků

 • ŠD je určena žákům 1. – 3. tříd, přednostně pak těm, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce, tj. nejméně 4 dny v týdnu. Jednotlivá oddělení se naplňují do počtu nejvýše 30 žáků. 
 • Ředitelem školy je určena vedoucí vychovatelka, která řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, kontrolu plateb úplaty za činnost ŠD, předávání informací rodičům, vyřizování námětů, event. stížností souvisejících s činností ŠD. 
 • Přihlášení žáka do zájmového vzdělávání ŠD provede zákonný zástupce písemně formou do zápisového lístku, který je k dispozici u všech vychovatelek. Přihlášku na další školní rok je nutné doručit nejpozději do 15. června. Přihláška je platná vždy na jeden daný školní rok.
 • O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.
 • Odhlášení žáka ze ŠD sdělí zákonný zástupce písemnou formou.

Úplata

 • Úplata je stanovena ředitelem školy ve výši 250 Kč měsíčně na jednoho žáka, a to jak na pravidelnou, tak nepravidelnou docházku. Tato částka platí i pro každého dalšího žáka v případě docházky sourozenců do ŠD.
 • Platba se provádí bezhotovostně u Moneta Money Bank, číslo účtu: 7429504/0600 (variabilní symbol bude každému žákovi přidělen zvlášť a bude platný po celou dobu docházky do ŠD). Platba se provádí jednorázově na celý školní rok, tj. 2.500 Kč. V případě odhlášení žáka z docházky do ŠD v průběhu školního roku bude zákonnému zástupci vrácena příslušná poměrná částka.
 • Datum splatnosti je stanoveno na 30. září. Jestliže platba k tomuto datu nebude uskutečněna, bude považována přihláška žáka do ŠD za stornovanou, tzn. že žák bude automaticky z docházky do ŠD vyškrtnut.
 • Ředitel školy může v souladu s platnou legislativou rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty na základě žádosti zákonných zástupců s patřičným uvedením důvodů.

Vyřazení žáka

 • Na hodnocení chování žáka v ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, třídní důtky, ředitelské důtky, hodnocení sníženým stupněm z chování na vysvědčení, na základě rozhodnutí pedagogické rady.
 • Žák může být vyřazen ze ŠD v případě porušování tohoto řádu zejména tím, že svým chováním opakovaně ohrožuje zdraví své či svých spolužáků, soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek (napadá své spolužáky nebo dospělé osoby hrubými slovními, psychickými či fyzickými útoky apod.).
 • Dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD, je opakovaně vyzvedáván po ukončení denního provozu ŠD, není uhrazena úplata nebo z jiných zvláště závažných důvodů.
 • Případné vyloučení musí být projednáno se zákonným zástupcem a o tomto projednání bude vyhotoven písemný záznam.

Provoz školní družiny

 • Ranní ŠD je v provoz od 6,30 do 7,40 hod. – příchod do ranní ŠD je možný pouze do 7,30 hod. Po ranní družině žák pokračuje dle školního rozvrhu či programu.
 • Odpolední ŠD je v provozu od 11,40 do 18,00 hod.
 • Každý den jsou v době od 14,00 do 15,30 hod. určena dvě oddělení, která mají svou činnost situovanou na školní hřiště. Do tohoto oddělení jsou umísťováni žáci, kteří v této době odcházejí do kroužků či se z nich vracejí. V případě nepříznivého počasí zůstávají žáci ve svých kmenových třídách. 
 • Jednotlivá oddělení se podle provozních podmínek a počtu žáků v jednotlivých oddělení spojují.
 • V době hlavních i vedlejších prázdnin se po projednání se zřizovatelem provoz ŠD přerušuje.

Vyzvedávání žáků ze školní družiny

 • Vyzvedávání žáků ze ŠD je možné do 14,00 hod. a pak od 15,30 hod. Doba mezitím je vyhrazena pro rekreační pobyt žáků na čerstvém vzduchu (pokud to klimatické podmínky dovolí) a vyzvedávání žáků ze ŠD v této době lze pouze po předchozí písemné domluvě s vychovatelkou.
 • K vyzvedávání žáků ze ŠD slouží bezkontaktní elektronický čipový systém Bellhop. Zákonní zástupci k tomuto účelu vyplní v přihlášce do ŠD jednotlivá jména osob a počet požadovaných čipů pro daný školní rok. Cena jednoho čipu je 100,- Kč. Zakoupené čipy slouží rodičům po celou dobu docházky do ŠD.
 • Postup při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD: Vychovatelka se telefonicky spojí se zákonným zástupcem. Pokud se jí to nepodaří, bude nastalou situaci řešit s vedením školy a v součinnosti s odborem sociální péče MÚ. 

Stravování a pitný režim

 • Školní jídelna je samostatným právním subjektem. Platbu a zakoupení čipů zajišťují zákonní zástupci svým dětem v kanceláři školní jídelny (ulice U Lékárny).
 • Pitný režim je zajištěn v rámci stravování ve školní jídelně, v průběhu dne lze pak užívat pitnou vodu z vodovodních kohoutků v prostorách celé školy.
 • Svačinu si dětí nosí z domova.

Co bude žák potřebovat do ŠD

 • Dle vlastního uvážení rodičů sportovní oblečení a obuv pro rekreační činnost. Všechny věci je vhodné viditelně označit.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Bezpečnost a ochrana zdraví žáků je zajištěna dle obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost žáků. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 • Žáci jsou na začátku, v průběhu i na konci školního roku prokazatelným způsobem seznamováni s možnými riziky pohybu v určitém prostředí, s možnými následky různých činností, se správnými způsoby používání pracovních pomůcek a jsou soustavně poučováni o zásadách správného chování nejen ve škole, na veřejnosti, na komunikacích, ale i v době prázdnin, při sezónních činnostech a sportech. O poučení žáků je vždy vyhotoven písemný záznam do třídní knihy každého oddělení ŠD.
 • Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje zájmové vzdělávání, je zajištěno vždy pedagogickým pracovníkem. 
 • Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost žáků i ostatních osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
 • Vychovatelky sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Při úrazu poskytnou žákovi první pomoc, případně zajistí jeho lékařské ošetření. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten zaměstnanec, který byl jeho svědkem, nebo který se o něm dozvěděl jako první. 

Podmínky a bezpečnostní opatření

 • Za bezpečnost žáků v ŠD je odpovědná vychovatelka, které byli žáci svěřeni, a to po celou dobu její pracovní doby.
 • Po skončení ranní ŠD zajišťují vychovatelky převádění žáků do pavilonu A, kde za jejich bezpečnost přebírají odpovědnost dozorující učitelé.
 • Po skončení vyučování jsou žáci vychovatelce předáni se jmenným seznamem a přiloženými omluvenkami pedagogem, který s nimi ukončil dopolední, případně odpolední vyučování.
 • Způsob předávání žáků do zájmových aktivit pořádaných jinými organizacemi ve škole i mimo ni si domluví zákonní zástupci s lektory sami. Tyto zájmové aktivity a jakékoli změny uvedou zákonní zástupci v zápisním lístku žáka. Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD, nenese vychovatelka odpovědnost, stejně tak pokud žák svévolně opustí ŠD, což je pak kvalifikováno jako hrubé porušení Vnitřního řádu ŠD s příslušným kárným opatřením.

Pobyt mimo budovu školy

 • Vychovatelka může odejít mimo budovu s maximálním počtem 25 žáků (vycházka, výstava, divadlo …).
 • Vychovatelka sleduje žáky při hrách, zajišťuje dozor nad žáky při všech činnostech a předem jim vymezí prostor pro volný pohyb.
 • Žáci se nesmí bez dovolení vzdálit z vymezeného prostoru.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo ŠD ze strany žáků

 • Žáci mohou užívat prostor a vybavení oddělení ŠD, odborných učeben školy v souladu s řády těchto učeben a s vědomím vychovatelky.
 • Žáci jsou povinni řádně pečovat a šetrně zacházet se zapůjčeným majetkem školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.
 • U svévolného poškození nebo zničení majetku školy, žáků, zaměstnanců či jiných osob, může být požadováno finanční odškodnění nebo materiální náhrada.
 • Do ŠD nosí žáci pouze věci potřebné k činnosti, cenné věci nenosí, škola za případnou ztrátu nenese odpovědnost. 
 • Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí, zejména pečlivým uzamykáním šatních skříněk.

Závěrečné ustanovení

 • Tento Vnitřní řád školní družiny je platný a účinný od 1. září 2023.

V Praze, 30. srpna 2023

                                                                   Mgr. Lucie Burešová

                                                                         ředitelka školy