Nepřehlédněte

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

Zákonní zástupci žáku mají právo:

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka
b) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka podle školského zákona
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka a vznášet své připomínky k provozu školy a k organizaci výuky
d) volit své zástupce do školské rady a být voleni do školské rady

Zákonní zástupci žáku jsou povinni:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy
b) nejpozději třetí den absence dítěte informovat školu o důvodu jeho nepřítomnosti
c) bezprostředně po ukončení absence potvrdit důvod nepřítomnosti do žákovské knížky
d) v případě absence delší než 30 dnů doložit důvod lékařským potvrzením
e) denně sledovat žákovskou knížku a nové zápisy potvrzovat svým podpisem
f) dohlédnout na domácí přípravu dítěte
g) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
h) oznamovat škole údaje (resp. jejich změny), které souvisí se školní matrikou a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka
i) úzce spolupracovat se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevu diskriminace, nepřátelství nebo násilí
j) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
k) při vstupu do školy se ohlásit ve vrátnici a oznámit důvod své návštevy
l) dodržovat tento školní řád

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit