Školní poradenské pracoviště

 Kdo jsme?

 
Jsme tým poradců, pedagogů a psychologů, kteří pečují o Vaše děti, aby se ve škole cítily dobře. Mohou se na nás obrátit i samotní učitelé nebo rodiče, kteří mají starost o dítě. Rádi vás podpoříme. 

Co nabízíme? 

Nabízíme komplexní pomoc při výchovných a vzdělávacích potížích. ŠPP spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými a odbornými zařízeními (psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra apod.).

Komu pomáháme?

 • Žákům. Každý z nás se může dostat do situace, ve které si neví rady. Jsme tu pro všechny děti, které mají starosti s učením, chováním, nebo se jim nedaří ve vztahu s kamarády, rodiči nebo učiteli. Můžeš za námi přijít s jakoukoliv obtížnou situací. Nemusíš na to být sám.  
 • Rodičům. I pro rodiče můžeme být oporou. Jsme tu pro všechny rodiče, kteří mají starost o své dítě. Můžete se na nás obrátit s tématy:
 • vzdělávacími (motivace k učení, neprospěch, nadání, obtíže v učení,…)
 • vztahovými (možné dopady vztahových problémů v rodině na psychiku a vzdělávání dětí,…)
 • výchovnými (dospívání, nastavování hranic, problematické chování,…) 
 • Učitelům. Učitelská profese je velmi náročná. Nemusíte na to být sami. Jsme tu pro vás. Rádi vás podpoříme metodicky či nabídneme poradenství při práci nebo komunikaci se žáky, rodiči, třídou, či kolegy. 

Na koho se můžete obracet? 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Školní psycholog pro 1. stupeň

 • Jméno: Marcela Macháčková
 • Kontakt: marcela.machackova@zs-zbraslav.cz
 • Konzultace pro rodiče: po dohodě
 • Konzultace pro žáky: po dohodě v pondělí a středa (7:30-14:00)

Školní psycholog pro 2. stupeň

 • Když máš trápení a necítíš se dobře, kromě přátel a rodiny ti může pomoci i psycholog, se kterým si můžeš o všem popovídat.
 • Psycholog pracuje různými způsoby:
 • Podpůrný rozhovor: naslouchá a společně hledáte možnosti řešení.
 • Poradenství: dává různá doporučení, jak celou situaci zlepšit. 
 • Krizová intervence: pomáhá zvládnout akutní situaci, na kterou nebyl člověk připravený.
 • Diagnostika: může dávat dětem různé testy, které mu pomáhají zjistit jejich předpoklady, nebo naopak rozklíčovat příčiny potíží při učení. 
 • Práce s celou třídou: pomáhá pečovat o bezpečné prostředí ve třídě i v celé škole. 
 • Může zprostředkovat i odbornou pomoc mimo školu. V případě dlouhých čekacích lhůt nabídne péči a podporu, dokud neproběhne první návštěva u odborníka mimo školu. 

Konec stránky

VÝCHOVNÝ PORADCE

Výchovný poradce pro 1. stupeň

Výchovný poradce pro 2. stupeň

 • Konzultace pro rodiče: po dohodě
 • Konzultace pro žáky: po dohodě
 • Když máš těžkosti s dodržováním pravidel, zvládáním svého chování nebo si nevíš rady s výběrem školy, kromě přátel a rodiny ti může pomoci výchovný poradce, se kterým si o všem můžeš popovídat. 
 • Výchovný poradce
 • pečuje o žáky s výchovnými problémy
 • pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupracuje s dalšími institucemi: zejména PPP (pedagogicko-psychologická poradna) a SPC (speciálně pedagogické centrum)
 • poskytuje informace o studiu na středních školách a nabízí kariérové poradenství

METODIK PREVENCE

Metodik prevence pro 1. stupeň

 • Jméno: Martina Vávrová
 • Kontakt: 732220737
 • Konzultace pro rodiče: po telefonické domluvě - středa 12:00 - 15:00
 • Konzultace pro žáky: kdykoliv během přestávek a bezprostředně po skončení vyučování, středa 11:00 - 15:00

Metodik prevence pro 2. stupeň

 • Konzultace pro rodiče: dle dohody
 • Konzultace pro žáky: dle dohody
 • Když ubližuje někdo tobě nebo tvým kamarádům, ve tvém okolí se vyskytuje kouření, alkohol nebo drogy, a tobě v tom není dobře, kromě přátel a rodiny ti může pomoci metodik prevence, se kterým si o všem můžeš popovídat. 
 • Metodik prevence:
 • pečuje o zdravé klima třídy a dobré vztahy
 • zajišťuje pro třídy preventivní programy
 • pomáhá řešit projevy rizikového chování (šikana, záškoláctví, alkohol,…) se žáky, rodiči i třídními kolektivy

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Školní speciální pedagog

 • Když tě trápí potíže s učením, zejména pak se čtením, psaním nebo počítáním, kromě přátel a rodiny ti může pomoci speciální pedagog. 
 • Speciální pedagog:
 • pečuje o žáky s obtížemi ve výuce (poruchy učení, poruchy chování, popřípadě další znevýhodnění) a o žáky nadané
 • snaží se zmírnit či odstranit výukové problémy žáků
 • pracuje s dětmi individuálně nebo skupinově (max 4 děti)
 • pracuje různými způsoby: nejčastěji formou reedukací 
  Nejedná se o doučování, ale o metody, které rozvíjejí některé narušené nebo nevyvinuté funkce, a snaží se tak zajistit například dostatečnou paměť, vnímání nebo dovednosti jako jsou čtení, psaní, počítání.
 • může podpořit i rodiče při domácí práci se žákem, doporučit speciální úpravy školního prostředí nebo využití speciálních pomůcek.
 • spolupracuje i při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání