Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav

Informace o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce a o přípravné třídě

Informace si můžete stáhnout i v podobě dokumentu.

Vážení rodiče,

jsme si vědomi, že zápis do první třídy byl vždy důležitým mezníkem v životě dětí. Epidemická situace nás bohužel přiměla nepořádat prezenční část zápisu, prvňáčkům to určitě nějak vynahradíme, až to bude možné. Zápis proběhne na základě podání přihlášky dítěte k zápisu k povinné školní docházce.

Termín zápisu je 1. 4. – 16. 4. 2021.

Nejčastější situace – přihlášení dítě k zápisu

 • vyplňte přihlášku na adrese webové stránkce školy: https://www.zs-zbraslav.cz/prihlaska
 • stáhněte si připravený dokument, podepište a od 6. do 16. 4. doručte na recepci školy
 • sledujte web školy, kde podle registračního čísla zjistíte, zda dítě bylo na školu přijato

 

Koho se zápis v roce 2021/2022 týká

 • děti narozené mezi 1. 9. 2014 a 31. 8. 2015 (včetně),
 • děti s odkladem školní docházky ze školního roku 2020 / 2021
 • děti narozené mezi 1. 9. 2015 a 30. 6. 2016 (včetně), jsou-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce

Děti ze skupiny a) a b) je zákonný zástupce povinen k zápisu k povinné školní docházce přihlásit pokud již nemají schválený odklad povinné školní docházky pro rok 2021/2022. Přihlásit k zápisu může zákonný zástupce na škole dle svého výběru.

 

Počet žáků, které je možné přijmout, a kritéria přijímání žáků

Pro školní rok 2021/2022 můžeme přijmout ke vzdělávání v 1. ročníku až 96 žáků.

Děti, které mají trvalý pobyt, v případě cizinců místo pobytu, na území Městské části Praha–Zbraslav (Baně, Žabovřesky, Záběhlice, Strnady, Závist, Lahovice a Lahovičky) a děti umístěné na tomto území ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči jsou dále označovány jako „děti ze spádové oblasti“.

Děti budou přijímány k povinné školní docházce na naší škole v následujícím pořadí:

 1. děti ze spádové oblasti, které mají odklad školní docházky ze školního roku 2020/2021
 2. děti ze spádové oblasti narozené mezi 1. 9. 2014 a 31. 8. 2015 (včetně)
 3. děti ze spádové oblasti narozené mezi 1. 9. 2015 a 30. 6. 2016 (včetně)
 4. děti, jejichž zákonný zástupce je k 16. 4. 2021 zaměstnancem naší školy
 5. děti, jejichž sourozenec se k 16. 4. 2021 v naší škole vzdělává
 6. děti s trvalým pobytem, v případě cizinců místem pobytu, na území Hlavního města Prahy
 7. ostatní děti

V případě, že bude možné přijmout pouze některé děti z jedné z výše uvedených skupin, budou přijímány na základě losování.

Městská část má povinnost zajistit vzdělávání pro všechny děti ze spádové oblasti.

Cílem upřednostnění skupin 4 a 5 je posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života zákonných zástupců (v souladu s Doporučením veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce, sp. Zn 14/2017/DIS/VB).

 

Přihláška dítěte k zápisu k povinné školní docházce

Přihlášku dítěte k zápisu k povinné školní docházce (dále jen „přihláška k zápisu“) prosím vyplňte elektronicky na webové stránce školy:

https://www.zs-zbraslav.cz/prihlaska

Po vyplnění vám bude nabídnutý odkaz, pomocí kterého si stáhnete vyplněnou přihlášku k zápisu. Odkaz vám zároveň přijde elektronickou poštou.

Přihlášku k zápisu je pak nutné doručit škole do 16. 4. 2021 jednou z následujících možností:

 • zaslat do datové schránky školy (ID: hbnmt7),
 • zaslat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • vytisknout, podepsat zákonným zástupcem a zaslat poštou – podací razítko musí být do 16. 4. 2021,
 • vytisknout, podepsat zákonným zástupcem a osobně podat ve škole – do schránky v recepci ZŠ budovy Nad Parkem v otevíracích hodinách (viz níže) – všechny dokumenty vložte prosím do jedné obálky,

K přihlášce je nutné přiložit:

 • kopii rodného listu dítěte nebo jiného dokladu, ze kterého lze ověřit zákonného zástupce dítěte,
 • kopii rozhodnutí o odkladu školní docházky ze školního roku 2020/2021 u dětí, které takové rozhodnutí mají z jiné školy,
 • u dětí narozených po 1. 9. 2015 (včetně) – doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
 • u dětí narozených po 1. 1. 2016 (včetně) – navíc ještě doporučující vyjádření odborného lékaře.

Na vygenerované přihlášce je uvedeno tzv. registrační číslo. O přijetí žáků budete informováni na webových stránkách školy nebo v dokumentu vyvěšeném na budově ZŠ Nad Parkem, kde budou žáci uvedeni pouze tímto registračním číslem. O nepřijetí budete informováni doporučenou poštou.

Pokud nemáte možnost vyplnit přihlášku k zápisu elektronicky, můžete použít formulář Přihláška dítěte k zápisu k povinné školní docházce (docx, pdf), který je také k dispozici na recepci ZŠ budovy Nad Parkem. O registračním čísle budete informováni pomocí SMS.

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud není dítě ještě na povinnou školní docházku připravené a požádá-li o to písemně zákonný zástupce, může ředitel školy začátek povinné školní docházky odložit o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Při vyplnění přihlášky k zápisu na webu školy můžete zaškrtnout „Budeme pro dítě žádat odklad“ – systém vygeneruje i žádost o odklad povinné školní docházky.

K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit:

 • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 • a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost i s přílohami prosím doručte stejným způsobem a ve stejných termínech jako přihlášku dítěte k zápisu.

Pokud nemáte možnost vyplnit žádost elektronicky, můžete použít formulář Žádost o odklad povinné školní docházky (docx, pdf), který je také k dispozici na recepci ZŠ v budově Nad Parkem.

 

Přípravná třída

Škola v roce 2021/2022 otevírá jednu přípravnou třídu, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022. 

Do přípravné třídy můžeme přijmout až 15 dětí. Přípravnou třídu otevřeme pouze tehdy, pokud bude přihlášeno alespoň 10 dětí.

Děti budou přijímány do přípravné třídy v následujícím pořadí:

 1. děti ze spádové oblasti, které mají odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022
 2. děti s trvalým pobytem, v případě cizinců místem pobytu, na území Hlavního města Prahy, které mají odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022
 3. ostatní děti, které mají odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022
 4. děti ze spádové oblasti narozené mezi 1. 9. 2015 a 31. 8. 2016 (včetně)
 5. děti s trvalým pobytem, v případě cizinců místem pobytu, na území Hlavního města Prahy narozené mezi 1. 9. 2015 a 31. 8. 2016 (včetně)
 6. ostatní děti narozené mezi 1. 9. 2015 a 31. 8. 2016 (včetně)

V případě, že bude možné přijmout pouze některé děti z jedné z výše uvedených skupin, budou přijímány na základě losování.

O přijetí do přípravné třídy můžete zažádat na formuláři Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy (docx, pdf), který je také k dispozici na recepci ZŠ v budově Nad Parkem. Žádost můžete škole předat stejným způsobem jako přihlášku k zápisu, a to do 30. 4. 2021.

K žádosti je nutné přiložit písemné doporučení školského poradenského zařízení.

 

Kontakty a otevírací hodiny recepce ZŠ v budově Nad Parkem

Pokud si s něčím nevíte rady, prosím kontaktujte nás, případně si sjednejte schůzku:

Žádosti zasílané elektronickou poštou prosím posílejte na: skola@zs-zbraslav.cz.

Webové stránky školy najdete na adrese: www.zs-zbraslav.cz

Všechny formuláře naleznete na této webové stránce.

Pro zasílání přihlášek poštou prosím použijte adresu:

Základní škola Vladislava Vančury, Praha – Zbraslav

Hauptova 591, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Recepce budovy ZŠ Nad Parkem 1180, Praha 5 – Zbraslav

 • 1. 4., 2. 4. a 5. 4. je recepce zavřená
 • otevírací hodiny od úterý 6. 4. do pátku 9. 4. 2021 od 8:00 do 12:00
 • otevírací hodny od pondělí 12. 4. do pátku 16. 4 2021 od 8:00 do 16:00

 

Právní rámec

 • § 36, § 37, § 46 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

 

Otázky a odpovědi

Kdo může přihlásit dítě k zápisu?

K zápisu může dítě přihlásit výhradně zákonný zástupce nebo jím plnou mocí pověřená osoba.

Pokud žádám o odklad, musím zároveň podávat přihlášku k zápisu k povinné školní docházce?

Pokud již byl ředitelem / ředitelkou školy odklad schválen, není nutné podávat přihlášku k zápisu. Protože se ale obě záležitosti podávají a rozhodují ve stejný čas, nemůžeme zaručit vyřízení odkladu včas,  tak aby zákonný zástupce stihl případně podat ještě přihlášku k zápisu. Proto doporučujeme podat přihlášku k zápisu i v případě podávání žádosti o odklad.

Pokud bydlíme na Zbraslavi, ale dítě hlásíme na jinou školu, musíme podat přihlášku k zápisu i zde?

Nemusíte. Pokud uspějete, škola nás musí do konce května o přijetí dítěte informovat. Pokud vaše dítě nebude na žádné škole přijato, kontaktujte nás prosím hned, jak se to dozvíte. Žádost o přijetí k povinné školní docházce si můžete podat i na více školách.

Musím o odklad žádat na „spádové škole“

Zákon takovou povinnost nestanovuje, o odkladu může rozhodnout jakýkoliv ředitel / ředitelka základní školy, u které o odklad požádáte. Pokud máte místo trvalého pobytu na Zbraslavi a schválený odklad z jiné školy, prosím doručte nám kopii rozhodnutí o odkladu co nejdříve, abychom vás mohli vyloučit ze seznamu zákonných zástupců, kteří nesplnili svou povinnost přihlásit dítě k zápisu.

Mohu podat přihlášku k zápisu, žádost o odklad o žádost o zařazení do přípravné třídy před 1. 4. 2021

Ne. Doba zápisu je závazná a vážou se na ní další lhůty.

Kdy se dozvím o přijetí, či nepřijetí dítěte?

Přijímání se řídí správním řádem. Ředitel musí rozhodnout bez odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Sledujte prosím webové stránky školy.

Je možné žádat o odklad i později?

Ano, zákon umožňuje odložit povinnou školní docházku po celý první školní rok.

Jaké doklady potřebuji k zápisu jako cizinec?

K žádosti přiložte kopie průkazu o povolení k pobytu nebo kopii identifikačního průkazu vydaného Ministerstvem zahraničních věcí (azylanti), nebo kopii potvrzení o přechodném pobytu (cizinci z třetích zemí a EU), případně kopii průkazu o povolení k trvalému pobytu nebo kopii pobytové karty rodinného příslušníka (EU); v případě, že v ČR dosud nepobýváte více než 90 dnů – kopii potvrzení o podání žádosti a kopii nájemní smlouvy (§ 10 odstavce 1 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů).

Jak je to se zpracováním osobních údajů uvedených na přihlášce k zápisu, žádosti o odklad a žádosti o zařazení do přípravné třídy?

Osobní údaje uvedené na přihlášce jsou zpracovávány na základě zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

Tomáš Obdržálek, ředitel školy


Copyright © 2010 - 2021 ZŠ Vladislava Vančury | Všechna práva vyhrazena.